skip to Main Content

Конкурс за началник на отдел „Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси“

Обновено на 19.05.2023г.

Протокол за окончателното класиране в конкурса – <<< ТУК >>>

 

Обновено на 10.05.2023г.

 

Протокол от среща на конкурсната комисия № 1 (регламент за тест и интервю) – <<< ТУК >>>

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати – <<< ТУК >>>

 

ВАЖНО! Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 18.05.2023г. от 10:00 ч. в сградата на СО- Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, ет 7. В рамките на същия ден, след обявяване на резултатите от теста (не по – късно от 11:00 часа), ще бъде проведено и интервю с издържалите теста, с начален час – не по-ранен от 11:30 часа!

 

Публикувано на 25.04.2023г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 9а, ал. 2, чл. 10, ал. 1 и чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„началник на отдел в район“- 1 щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси“ (ГРДУЧР) на СО – Район „Лозенец“, съгласно ред 201 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), длъжностно ниво: „7“, наименование на длъжностното ниво: „ръководно ниво 7Б“, с код по НКПД 2011- 12136024 (началник отдел, община/район), с код по КИД 2008 – 84.11 (общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище), по служебно правоотношение (СПО) на пълно работно време и за неопределено време от лице с трайни увреждания.
1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
– образование и минимална образователна степен– висше, ОКС „магистър“;
– област на висшето образование– съгласно КОВОПН: „3. Социални, стопански и правни науки“;
– професионално направление- съгласно КОВОПН: „3.6. Право“;
– професионален опит– 4 години стаж и професионален опит или придобит ранг III младши;
– придобита юридическа правоспособност;
– наличие на влязло в сила експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за установен вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
2. Допълнителни умения и квалификации:
• Управленска компетентност
• Работа в екип
• Комуникативна компетентност
• Ориентация към резултати
• Фокус към клиента (вътрешен/външен)
• Професионална компетентност
• Дигитална компетентност
3. Конкурсът да се проведе чрез:
3.1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
3.2. Провеждане на интервю;
До участие в интервюто ще бъдат допускани само кандидатите, които успешно са издържали теста!
4. Необходими документи за кандидатстване:
Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 от НПКПМДС в Район „Лозенец“. Към заявлението се прилагат:
4.1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
4.2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4.3. копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
4.4. копие от удостоверението за юридическа правоспособност;
4.5. копия от други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността (експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК);
Горепосочените документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Определям е- поща за кандидатстване по този начин: hr@lozenets.eu;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник!
Документи да се приемат в срок не по- кратък от 10 дни и не по- дълъг от 14 дни, считано от публикуване на обявата за конкурса. Приемът на документи на хартиен носител се извършва в „Център за административно обслужване“ (етаж надпартерен в сграда с административен адрес- гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2), всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа. При подаване на заявлението кандидатите могат да получат екземпляр от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
5. Кратко описание на длъжността: Осъществява оперативно ръководство на служителите в отдел „Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси“, изготвя и съгласува кореспонденция на Кмета на Район „Лозенец“ и на секретаря на Района, осъществява процесуално представителство на Кмета на Столична община, на Кмета на Района и на други длъжностни лица от състава на Район „Лозенец“. Изготвя и съгласува индивидуални и общи административни актове, както и вътрешнослужебни актове, издавани от Кмета на Района, както и от други длъжностни лица на Район „Лозенец“. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и длъжностно лице по гражданската регистрация на Столична община.
6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 780 лева. Индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно чл. 7-9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА) в ниво 16 от Приложение № 1 към НЗСДА, в зависимост от професионалния опит на бъдещия служител.
7. Допълнителна информация, която да подпомогне кандидатите при преценката им за администрацията като работодател:
Район „Лозенец“ осигурява на служителите:
– превозен документ (карта за градски транспорт) от „ЦГМ“ ЕАД за територията на СО;
– средства за облекло съгласно НСлПДСл;
– отпуск за обучение по чл. 169, ал. 1, 3 и 4 от КТ;
8. В обявлението за конкурса да се посочи, че българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
9. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло в сградата на район „Лозенец“ (гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2), както и на е-страницата на Район „Лозенец“ на е- адрес: lozenets.sofia.bg;

Конкурсът се провежда по ЗДСл и НПКПМДСл!

Краен срок за кандидатстване- 17:00 на 05.05.2023г.

Конкурсът в „Административен регистър“ (ИИСДА)- <<<ТУК>>>

Профилът на Района в „Джобс.бг“- <<<ТУК>>>

Back To Top