skip to Main Content

Обява за конкурс по ЗДСл

Обновено на 22.03.2018, 16:45 часа

<<<Приложение № 6- Формуляр за окончателните резултати на кандидатите>>>

 

Обновено на 22.03.2018

Резултатите на участниците от теста, проведен днес, както и списъкът на допуснатите до интервю можете видите във файла по- долу.

Интервю ще се проведе днес, 22.03.2018г. от 13:00 часа в сградата на района на бул. „Васил Левски” № 2, етаж  7ст. 71 (залата, където бе проведен и тестът)!

<<<Протокол за резултатите от проведения на 22.03.2018г. тест>>>

 

Обновено на 08.03.2018

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 22 март 2018 година от 09:30 часа в залата на ет. 7 (ст. 71) в сградата на гр. София, п.к.1142, бул. „Васил Левски № 2, Район „Лозенец”- СО!!!
Не се разрешева ползване на нормативни актове от кандидатите!
<<<Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността>>>

 

Публикувано на 22.02.2018

СО- район „Лозенец“ обявява едно свободно работно място „главен експерт“ за заемане по служебно правоотношение въз основа на конкурс по ЗДСл и НПКДСл в отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ на районната администрация. За повече информация относно спецификата на длъжността и изискванията за заемане вижте по- долу. Кандидатстването следва да се извърши по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Документи за кандидатстване се приемат от 22.02.2018 до 07.03.2018, 17:00 часа включително, на хартиен носител в сградата на районната администрация (София, бул. „Васил Левски“ № 2). След тази дата и час подадените документи няма да се разглеждат.

 На тази страница (www.lozenets.eu) ще бъдат публикувани информация за конкурса, както и резултати.

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 от НПКДСл. Към заявлението се прилагат:

1.  декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

1.    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Администрация- Столична община- Район „Лозенец”;
Отдел- „Образование, култура, спорт, социални дейности и местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” (ОКССД и МКБППМН);
Длъжностно ниво- 9;
Наименование на длъжностното ниво- експертно ниво 5;
Длъжност- Главен експерт в териториалната администрация, НКПД 2011 (Главен експерт);
Минимален ранг за заемане на длъжността (само за държавните служители)- IV младши;

2.    МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (ПОДЧИНЕНОСТ)
Длъжността е на пряко подчинение на началника на отдел „ОКССД и МКБППМН“.

3.    ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Експертност при изготвяне на анализи, оценки, становища и решения по въпроси, свързани с цялостната дейност на отдела при провеждане на дейностите в областта на образованието, културата, спорта, социалните дейности и МКБППМН.
Координира работата на служителите в отдела и спомага за  изпълнението на поставените конкретни задачи от началника на отдела.

4.    ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
– Координира цялостната дейност на отдел „ОКССД И МКБППМН”;
– Докладва за постигнатите резултати и набелязаните цели  на началника на отдела

5.    ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
– Координира работата на служителите в отдела,  в т.ч. може да проверява, обсъжда и парафира подготвените от тях становища и проекти;
– Предлага мерки за подобряване на работа и ефективността на служителите в отдела;
– Изготвянето на становища и доклади;
– Осъществява връзка с читалища, учебни и детски заведения, РУО-София град, Столична община, МОН и др.;
– Участва в ежеседмичните оперативни съвещания на отдела;
– Извършва проверки в училища, детски градини и др. заведения при възлагане от Столична община, в т.ч. като актосъставител по ЗАНН;
– Оказва съдействие на директорите на детски градини, училища и др. по отношение на текущи въпроси, разрешаване на казуси, организиране и провеждане на процедури;
– Координира оперативните съвещания с директорите на учебни и детски заведения и председателите на читалищата в района;
– Изготвя становища по въпросите, касаещи дейността на училищата, детските градини, читалищата и др. организации с дейност от компетентността на отдела;
– Участва в подготовката на културния календар на района и провеждането на традиционни празници, тържества, концерти и други мероприятия;
– Координира организирането на ученическите и спортни игри и провеждането на спортни състезания, залегнали в календара на Столична община;
– Участва в комисии и работни групи съгласно заповеди на Кмета на района;
– Разглежда постъпили молби, жалби и сигнали, и съгласува отговори по тях;
– Участва в съвместни мероприятия с граждани и организации;
– Отговаря за изпълнението на Правилника за вътрешния ред;
– Замества началника на отдела и други служители от състава на администрацията при необходимост;

6.    ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА
– Длъжността е пряко подчинена на началника на отдела „ОКССД и МКБППМН“. Изпълнява и други възложени задачи от ресорния зам. кмет и секретаря на района.
– При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни и координационни връзки:
o    вътрешни – с началниците на отдели, експерти и специалисти в районната администрация;
o    външни – учебни и детски заведения, читалища, СО, МОН, РУО, СРЗИ, 04 РУ-МВР и др.

7.    ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ
– Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи в съответствие с функционалните задължения на отдела.
– Отговаря за даваните мнения и становища в областта на компетенциите на длъжността.
– Отговаря за опазването на служебната тайна.
– Отговаря за спазване на вътрешния трудов ред в района и за опазване и стопанисване на повереното му имущество.

8.    ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
– Взема решения след съгласуване с началника на отдела и ресорния зам. кмет;
– Подготвя и координира взимането на решения от останалите служители в отдела, след съобразяване с изготвените анализи, становища, мнения и препоръки.

9.    КОНТАКТИ
А.В рамките на районната администрация:
– Началник на отдел – възлагане на задачи и предоставяне на информация:
– Служители от други звена на района – консултации, справки, обмен на информация:
Б.В рамките на Столична община:
– Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ (Дирекции “Социални услуги за деца и възрастни“, „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“);
– Направление “Столично общинско здравеопазване“ (Дирекция “Здравеопазване“);
– Направление “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ (дирекции “Култура“, “Образование“, “Превенция, интеграция, спорт и туризъм“)
– училища, детски градини и др. заведения на бюджетна издръжка;
В. С други администрации:
– С представители от други администрации, свързани с непосредствената дейност на отдела.
Г. С физически лица и организации:
– осъществява контакти с физически и юридически лица по повод жалби, сигнали и предложения относно пряката работа на отдела;

10.    ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
А. Изисквана минимална степен на завършено образование: ОКС „бакалавър“, област „Социални, стопански и правни науки“,  проф. направление „Психология“;
Б. Години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

11.    НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
– Компютърна грамотност;
– Инициативност, творчество, оперативност, комуникативност;
– Да може да работи самостоятелно и в екип;
– Способност за работа в динамична среда, мултикултурна среда;
– Способност за работа под напрежение;

12.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Н/П;

Back To Top