skip to Main Content

28 февруари 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – СО информира всички заинтересовани лица, отчитайки необходимото време за проверки на документи и други подготвителни дейности за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап І“, че заявления за участие с изискваните документи следва да представят до 15.05.2023 г.

За да бъде финализиран успешно етап „кандидатстване“ по програмата, в която районната администрация участва като водещ партньор на кандидата – Сдружението на собствениците, в оставащия, обявен от държавата краен срок – до 31 май 2023 г., ѝе необходимо технологично време за проверка на подадените документи, подготовка и подписване на партньорско споразумение със съответното сдружение, изготвяне на КСС на проекта, попълване и качване на всички документи в ИСУН. Районната администрация призовава всички Сдружения на собственици, възнамеряващи да кандидатстват по програмата,  да уведомят Района за намерението си още в процеса на подготовка на документи, за да имат възможност, при установени непълноти, да коригират и оптимизират проектите си на по-ранен етап, което ще е основа за ефективно и ползотворно сътрудничество между страните.

5 януари 2023 г.

С писмо от 30.12.2022 г. Столична община информира Район „Лозенец“, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Основната цел на процедурата е да предостави средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Съгласно официално публикуваните Насоки за кандидатстване районите към общините с районно деление са определени като Водещи партньори (ВП)/администратори на безвъзмездна финансова помощ (БФП). Крайните получатели – Сдруженията на собствениците (СС), създадени по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), ще се обръщат за партньорство към районните администрации, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като за целта подават заявление за участие в процедурата по образец.

Накратко, но без да отменя задължението на желаещите да кандидатстват да четат и изпълняват публикуваните от МРРБ насоки в детайли (https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/), основни параметри на процедурата:

Допустими бенефициенти:

Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС. Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с районната администрация, където се намира сградата. Районът ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

Обекти, допустими за кандидатстване:

  • Жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;
  • Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност.

Бюджет:

Столична община – 150 млн. лв. Одобрените сгради ще получат до 100 % БФП (не се изисква финансиране от страна на собствениците). Минималният размер за сграда/ блок-секция е 50 000 лв., а максималния – 9 500 000 лв.

Дейности допустими за финансиране са изпълнението на мерки за енергийната ефективност, предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и други съпътстващи дейности – повече от 18, подробно описани в изискванията в инструкцията

Условия за кандидатстване и необходима проектна готовност:

Крайните получатели са сдружения на собствениците (СС), създадени по реда на ЗУЕС в партньорство към районната администрация, като за сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъдат представени определен набор от документи – Технически паспорт в съответствие с изискванията, Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, декларации, формуляри по образец и др.

Срок за кандидатстване:

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е до 17:00 ч. на  31.05.2023 г.

22 декември 2022 г.

Утвърдени насоки по процедурата и приложения можете да намерите тук:

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

1 декември 2022 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I на многофамилните жилищни сгради, с изменен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестициите за саниране.

В публикувания документ срокът за кандидатстване е до 31 май 2023 г. До тази дата ще могат да бъдат подавани проекти за изпълнение на инвестиции, които да получат 100 % безвъзмездна финансова помощ от Плана за възстановяване и устойчивост.

Предвидено е и изменение в разпределението на финансовите средства по процедурата. Така например вече за всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи за сгради на своята територия.

Регламентира се също разходите за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и енергийно обследване да се възстановяват, без да е необходимо да се предоставят разходооправдателни документи за одобрените проекти за изпълнение на инвестиции.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях са публикувани на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, секция „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури по НПВУ“, раздел „Процедури за обществено обсъждане“.

Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 02.12.2022 г. включително.

Back To Top