skip to Main Content

30 септември 2022 г.

Заповед № СОА22-РД95-570/ на Кмета на Столична община за забрана на престоя и паркирането на ППС, с изключение на автомобилите, обслужващи изборния процес, на паркинга на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“


26 септември 2022 г.

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

По Решение № 1460-НС от 22.09.2022 г. на ЦИК,  избирателите, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС) се подава по един от следните начини:

– до съответната община саморъчно подписано от избирателя и подадено чрез пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя;

– по поща или факс:  до съответната община саморъчно подписано;

– по електронен път: през интернет страницата на съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– на телефонен номер 028665509.

Органът по чл. 23, ал. 1 от Избирателния кодекс уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или електронна поща, както са посочени в заявлението му.


23 септември 2022 г.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, по инициатива на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия в 23 МИР и Район „Лозенец“, гражданите ще имат достъп до демонстрационна машина за гласуване между от 9:00 до 16:30 ч. на 27 и 28 септември 2022 г. в Клуба на пенсионера, ул. Развигор 1-3.

 Заповядайте!


12 септември 2022 г.

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022 г., че обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Район „Лозенец“ ще се проведе на 28 септември 2022 г. (сряда) от 18:30 ч. в Актовата зала на 35 СЕУ „Добри Войников“, адрес: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16.


9 септември 2022 г.

Със Заповед № СОА22 – РД09 – 1561/ 09. 09. 2022 г. Кметът на Столична община нарежда осигуряването на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на 2 октомври 2022 г., с цел предоставянето на възможност да упражнят правото си на вот.

Транспортът ще се осигурява от дирекция „Транспорт“ при Столична община. Отдел „Транспортно обслужване“ към дирекция „Транспорт“ ще приема заявки за транспорт на телефон 0800 20 720 (безплатен за гражданите) на 1 октомври 2022 г . – от 7:00 до 20:30 и на 2 октомври 2022 г. – от 7:00 до 19:30.


ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия и постоянният им или настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) е на територията на съответното населено място, подават Заявление по образец –  Приложение № 67-НС
Саморъчно подписаното Заявление се подава от гражданите с постоянен или настоящ адрес (когато е направено искане съгласно чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес) в Район „Лозенец“ по един от следните начини:
– Е-поща: lozenets@sofia.bg
– пощата до Район „Лозенец“ на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2
– в деловодството на Район „Лозенец“ от упълномощено лице без необходимост от нотариална заверка
– чрез Портала на Столична община за електронни услуги – изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г – https://www.sofia.bg/en/election

Заявлението се подава не е по-късно от 14 дни преди изборния ден т.е. до 17-ти септември 2022. В случай, че е образувана подвижна избирателна секция -ПСИК, гражданите с трайни увреждания могат да подадат Заявление Приложение № 67-НС по гореописаните начини до 26 – ти септември 2022 г., за да бъдат дописани в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.


Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

(съгласно чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114 от ИК) Приложение № 25-НС Удостоверението се издава от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и се приема лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението се подава на място в районната администрация;
Срок: до 17:30 часа на 17 – ти септември 2022 г.

Заявление за вписване при избор на списък по настоящ адрес

(съгласно чл.36, ал.1от ИК) – Приложение № 21-НС Заявлението се предлага на място в администрацията на района, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:30 часа на 17 – ти септември 2022 г.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

(съгласно чл. 43, ал. 1, ИК) – Приложение № 17-НС Заявлението се предлага на място в администрацията на района или чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:30 часа на 24 – ти септември 2022 г.

Други Заявления и декларации за избиратели във връзка изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.:

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/documents

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

 

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот, точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, обхвата, броя на избирателите в съответната секция, респективно начина на гласуване (машинно/с хартиена бюлетина), номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Избирателите могат да направят справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО, да достъпят предоставяните електронни услуги за изборите, да се запознаят с разяснителната кампания на ЦИК, да посетят интернет страниците на районните избирателни комисии и да се запознаят с всички административни актове на кмета на Столична община, относими към изборния процес и други важни съобщения.

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 02.10.2022 г.

 

На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

 

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

►  Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 oктомври 2022 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

►  Чрез Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ) на следните адреси:

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

910004  Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

►  Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;

Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на местата за обявяване на избирателни списъци по секции във връзка с произвеждането на предсрочни парламентарни избори за НС на 2 октомври 2022 г.

СПИСЪК-на-места-за-поставяне-на-изб.списъци-за-парл.избори-2022-г


Симулатор машинно гласуване, 2 октомври 2022 г.

 

Симулатор машинно гласуване, 2 октомври 2022 г. – https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/


Зaповед на кмета на Столична община за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на СО за изборите на 02.10.2022 година

Заповед № СОА22-РД09-1379/11.08.2022 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание – насрочени на 02 октомври 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – граници на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – адреси на избирателните секции

Публикувано на 11.08.2022 г.

 


 

Районни избирателни комисии

 

23. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала № 301 и кабинет № 302

сайт: https://rik23.cik.bg/ns202210


24. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 62, ет. 2, заседателна зала № 204

сайт: https://rik24.cik.bg/ns202210


25. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. „Освобождение” № 25, заседателна зала на партерен етаж в административната сграда на районна администрация „Красна поляна”

сайт: https://rik25.cik.bg/ns202210

 

 


Указ № 213 на Президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/bg/947

Back To Top