skip to Main Content

Административни услуги „Зелена система“

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Административни услуги „Контрол по строителството“

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

Административни услуги „Кадастър“

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

 

Административни услуги „Реклама“

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

Административни услуги „Селско стопанство и екология“

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2390 Установяване на наличие на българско гражданство

 

Административно-технически услуги „Общинска собственост“

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Административно-технически услуги „Устройство на територията“

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2112 Издаване на разрешение за строеж

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

 

 

 

 

Back To Top