skip to Main Content

Kонкурс за отдаване под наем

На основание чл. 46, ал. 1 ЗМСМА,  30, ал. 1 и  чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Район „Лозенец” СО  открива конкурс за отдаване под наем:

1.Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен  павилион по типов проект с площ 9 кв.м.  по  позиция № 4, съгласно схема № 6 за продажба на пакетирани нехранителни стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 9.70 лв./кв.м. без ДДС.

2.Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен  павилион по типов проект с площ 9 кв.м.  по  позиция № 5, съгласно схема № 6 за книжарница и канцеларски материали.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 9.70 лв./кв.м. без ДДС.

3. Терен – частна общинска собственост с площ 1059 кв.м., УПИ І-533,   кв. 1А по действащия план на м. „Драгалевска спирка”, намиращ се на ул. „Русалийски проход” № 21, предназначен за паркинг, АОС № 4461/08.02.2001 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 1 300 лв. /хиляда и триста/ без ДДС.

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 ч. на 22.04.2015 г., ет. 2, деловодство на районната администрация.

4. Нежилищен имот – частна общинска собственост  със застроена площ 89.54 кв. м, намиращ се на партерния етаж на четири етажна жилищна сграда на ул. „Трепетлика” № 12, УПИ VІІ-175, кв. 198 по плана на м. „Лозенец”, предназначен за културно информационен център.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 367 лв. (триста шестдесет и седем) без ДДС.

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 ч. на 21.04.2015 г., ет. 2, деловодство на районната администрация.

 

Гаранция за участие: 100.00 лв. в касата на районната администрация в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 20.00 лв.

Конкурсната документация се заплаща на касата на район „Лозенец” – гр. София, бул. „В. Левски” № 2 – всеки работен ден от 8.30. до 17.00 ч. и се получава от деловодство – ет. 2.

Back To Top