skip to Main Content

Стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, който от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Съветът включва представители на младите хора от всяка административна област на страната и насърчава детското участие в процесите на създаването и прилагането на политикия свързани с младите хора.

Предстоящата процедура за избор на членове е разделена на три нива: общинско, регионално и национално.

Срокът за подаване на документи – формуляр и мотивационно писмо до Кмета на Район „Лозенец“- от  ученици на възраст до 18 г. е 24 май 2021 г. Желаещите имат право  да кандидатстват само в едно от следните направления:

  • членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното образование, или на детски/ младежки съвети, парламенти и др.
  • представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  • представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;
  • индивидуални кандидатури (подава се лично от ученика).
Back To Top