skip to Main Content

За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Ангажимент на управителния съвет е да поддържа и съхранява техническия паспорт на сградата, а в правомощията на общото събрание е да вземе решение за неговото издаване.

Какво е технически паспорт?

Техническият паспорт е досието на сградата, което съдържа информация за нейното моментно състояние, съответствието ѝ с нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка.

Техническият паспорт е документ, който включва техническите характеристики на елементите на сградата, свързани с изпълнението на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

При съставянето на технически паспорт на сграда, която няма издаден такъв, се извършва цялостно обследване на сградата от експерти, които издават препоръки за повишаване на сигурността на сградите, безопасната им и цялостната им експлоатация. В това число също влиза подобряването на енергийната им ефективност. Всички сгради, които кандидатстват по програмите за енергийна ефективност, преминават през процедура по обследване за издаване на технически паспорт.

Финансиране на мерките в паспорта

Мерките и препоръките, които са предвидени в техническия паспорт, се изпълняват със средства от Фонда „Ремонт и обновяване“ (Чл. 50, ал. 4, т. 2 от ЗУЕС). Разходването на средствата по ФРО е в компетенциите на общото събрание на етажната собственост.

Back To Top