skip to Main Content

Внимание! Удължен срок! ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на конкурс за отдаване под наем на терен на бул. „Черни връх“

20 юли 2021

Срокът на обявения конкурс се удължава с 15 (петнадесет) дни. Оферти могат да бъдат подавани до 4.08.2021 г., 17:00 ч., в деловодството на Район „Лозенец“.

 

18 юни 2021

Район „Лозенец“ – СО

Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част  от терен – публична общинска собственост, в кв. 209, м. „Лозенец“, за разполагане на преместваем обект за бързо хранене и търговия по индивидуален проект по одобрена схема № 9 от гл. архитект на СО, намиращ  се на бул. „Черни връх“  с покрита площ от 15 кв. м. до 30 кв. м. и открита площ от 30 кв. м. до 75 кв. м. Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 17.81 лв./кв. м. без ДДС за преместваемия обект и 8.91 лв./кв. м. без ДДС за откритата площ.

Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, Деловодство между 8.30 и 17.00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв.

Краен срок за подаване на документи: 19.07.2021 г. (вкл.), 17:00

Конкурсът ще се проведе на 15.07.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

За информация: тел. 02 865 94 36.

Back To Top