skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 35 СЕУ „Добри Войников“

29 април 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община,

на основание чл. 6, ал. 1,т. 8 от Наредбата за организиране на ученическото столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Заповед № СОА21-РД-09-1407/27.10.2021 г. на Кмета на Столична община,

удължава срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на части  от недвижим имот – публична общинска собственост АОС № 4643/29.05.2003 г., разположени в сградата на 35 СЕУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16, както следва:

  1. Обособена позиция № 1 Ученически стол – с площ 372.36 кв.м.
  2. Обособена позиция № 2 Ученически бюфет с площ 41.38 кв.м.

Срок за получаване на оферти 18.05.2022 г., 17.00 ч. в деловодството на район „Лозенец“.

      1.Месечна наемна цена за ученически стол –  274.80 лв. без ДДС.

  1. Месечна наемна цена за ученически бюфет – 30.54 лв. без ДДС.

 Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 3. 2, деловодство от 8.30 – 17.00 ч. до 17.05.2022 г. /вкл./

  1. Цена на конкурсната документация – 60 лв.
  2. Гаранция за участие в конкурса – 1000 лв.
  3. Конкурсът ще се проведе на 19.05.202 г. от 10.30 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация: тел. 02 865 94 36.

5 април 2022 г.

Район „Лозенец“ – СО, открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 35 СЕУ „Добри Войников“, с адрес: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16, сграда с идентификатор 68134.902.86.1, както следва:

Обособена позиция № 1: Ученически стол – с площ 372,36 кв. м;

Обособена позиция № 2: Ученически бюфет – с площ 41,38 кв. м.

Специфично конкурсно условие: за ученическо столово и бюфетно хранене.

1. Месечна наемна цена:

1.1 За обособена позиция № 1: Ученически стол – 274,80 лв. без ДДС

1.2 За обособена позиция № 2: Ученически бюфет – 30,54 лв. без ДДС.

1. Критерии за оценка:  регламентирани в чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община. По обособена позиция № 1: Ученически стол – цена на купон за основно обедно меню не по-малко от 4,20 лв. (четири лева и двадесет стотинки) без ДДС и цена на един купон за ученик със специфични хранителни потребности не по-малко от 5,00 лв. (пет) без ДДС; предложение за безплатен обяд не по-малко от 2% от общия брой на учениците, които се хранят в стола. По обособена позиция № 2: Ученически бюфет – предложение за осигуряване на безплатни закуски не по-малка от 2% от общия брой на учениците в училището.

2. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 1000,00 (хиляда) лева с ДДС.

4. Срок за закупуване на документацията за участие и подаване на оферти: район „Лозенец“, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2 деловодство, след заплащане на цената в касата на районната администрация или по банков път по сметка на СО – район „Лозенец“, IBAN BG69SOMB91303124906301, при Общинска банка, всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа от 04.04.2022 г. до  28.04.2022 г. вкл.

5. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 29.04.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 7, зала 71.

За информация: тел. 02 865 94 36.

Back To Top