skip to Main Content

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Е ОСНОВЕН ПАРТНЬОР НА „АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ“ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА В 21 ВЕК“

Проект „Дигитални умения на децата в 21 век“ на „Асоциация Родители“ е сред одобрените за финансиране  проекти по Програма Европа 2019 г. Район Лозенец е основен партньор на „Асоциация Родители“ при реализацията му и провеждане на основните събития.

В рамките на проекта ще бъде разработена Интерактивна обучителна методика за ученици от 5. до 12. Клас, която има за цел да подпомогне процеса на развиване на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. Методиката и разработените 14 теми, ще бъдат апробирани през месец юни в 35 СЕУ „Добри Войников“ – другият основен партньор по проекта.

Предстои провеждане на две двудневни обучения на учители на ученици от 5 до 12 клас – едно в 35 СЕУ „Добри Войников“, което е планирано за 4-5 септември 2019 г. и второ, за останалите училища в Район Лозенец – планирано за 11-12 септември 2019 г.

Целта е повече учители да имат възможността да преминат специализираната подготовка за развиване на дигитално-медийни умения у децата и да могат активно да използват методиката и наръчника в часовете си.

Планираното обучение ще бъде с фокус върху запознаването и използване на методологията и интерактивната работа с деца, в контекста на дигитално-медийната им грамотност и онлайн безопасност. На участниците в обучението ще бъде предложен един по-различен формат за провеждане на учебен час под формата на адаптирана добра европейска практика и натрупан експертен опит в Националния център за безопасен интернет. Допълнително, обучението цели повишаване на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата, включително т. нар. „меки умения“ – умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

Проект „Дигитални умения на децата в 21 век“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019, от „Асоциация Родители“, в партньорство с фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 35 СУ „Добри Войников“ и район „Лозенец“ на Столична община.

Back To Top