skip to Main Content

Район „Лозенец“ започва работа по нов проект по процедура „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проект „Предоставяне на социална услуга „личен асистент“ в домашна среда и създаване на дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания в район „Лозенец“ Столична община” в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0172-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира в район „Лозенец“

Обща стойност на проекта 499 991.80 лв.

Продължителност на проекта – 26 месеца

Предоставяне на социалните услуги „личен асистент” – 18 месеца

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване чрез предоставяне на социалната услуга „личен асистент” и създаване на дневен център а интеграция и подкрепа на територията на административния район.
Целевата група на проекта са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижване в градска среда.

Социалните услуги, които ще се предоставят в изпълнение на проекта са: „Личен асистент“, и набор от специализирани социални и здравни услуги, извършвани в дневния център на административния район.
За лицата от целевата група ще бъде осигурена психологическа подкрепа и специализиран транспорт, в съответствие с индивидуалните им планове за предоставяне на комплексни услуги.

Всички заинтересовани лица могат да получат допълнителна информация в сградата на район „Лозенец” с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 2, ет. 3, кабинет 33 /г-жа Силвия Атанасова-технически сътрудник/, както и на специализираната електронна поща: na_lozenets@abv.bg

<<<ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ>>>

 

Back To Top