skip to Main Content

Район „Лозенец“ разкрива дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания

Още един дневен център за предоставяне на социални услуги ще отвори врати на 13.06 в район „Лозенец“. Той се на мира на ул. „Бунтовник“ 50, в изцяло реновирано, за целите на Проекта, общинско помещение.
Центърът е част от Проект „Предоставяне на социална услуга „личен асистент“ в домашна среда и създаване на дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания в район „Лозенец“ Столична община” в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0172-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира в район „Лозенец“.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване чрез предоставяне на социалната услуга „личен асистент” и създаване на дневен център а интеграция и подкрепа на територията на административния район.
Целевата група на проекта са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижване в градска среда.

Освен широкия набор от специализирани социални и здравни услуги, извършвани в дневния център, по Проекта е предоставена и услугата „Личен асистент“.
За лицата от целевата група ще бъде осигурена психологическа подкрепа и специализиран транспорт, в съответствие с индивидуалните им планове за предоставяне на комплексни услуги.

Back To Top