skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че 31 декември 2015 г. е крайния срок за изготвяне на технически паспорти на съществуващите строежи по Наредба № 5 от 28 Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите за строежите от първа, втора и трета категория. Във връзка с горното Столична община – район „Лозенец” Ви уведомява следното:

В „строежи от трета категория”, за които е необходимо съставяне на технически паспорти, попадат големите многофамилни жилищни сгради (блокове) с височина над 15м. – панелни, монолитни и тези, строени по различни индустриални способи – едроплощен кофраж, пакетно повдигани плочи и др., въведени в експлоатация преди 23.01.2007г.

Съгласно нормативната уредба, процедурата по изработването на технически паспорти предвижда следното:

1. Собствениците на строежи възлагат с договор съставянето на техническите паспорти. В случай на съсобственост, възлагането може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици.

2. Необходимо е да се възложи извършването на обследване на строежа, с оглед установяване на характеристиките му.

3. Обследването на строежа се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

4. След извършването на техническото обследване и оценката на строежа се пристъпва към съставянето на техническия паспорт.

 

Back To Top