skip to Main Content

Удължава се срока за участие в конурс

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед № РД-09-08-70/09.09.2013 г. на кмета на Столична община и заповед № РД-09-240/01.10.2014 г. на кмета на район „Лозенец” се удължава срокът за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни, считано от днес 01.10.2014 г. до 15.10.2014 г. включително за конкурса: „Отдаване под наем на терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по утвърдени от гл. архитект на Столична община схеми за монтаж на преместваеми съоръжения на територията на район „Лозенец” по следните обособени позиции

1. Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен павилион по типов проект с площ 9 кв.м. , по позиция № 1, съгласно схема № 6 за продажба на пакетирани нехранителни стоки.

2. Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен павилион по типов проект с площ 9 кв.м. , по позиция № 2, съгласно схема № 6 за продажба на плодове и зеленчуци.

3. Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен павилион по типов проект с площ 9 кв.м., по позиция № 4, съгласно схема № 6 за продажба на пакетирани нехранителни стоки.

4. Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен павилион по типов проект с площ 9 кв.м., по позиция № 5, съгласно схема № 6 за книжарница и канцеларски материали.

5. Част от тротоар пред 35-то СОУ „Добри Войников” и ул. „Крум Попов” за поставяне на 1 бр. модулен павилион по типов проект с площ 9 кв.м., по позиция № 6, съгласно схема № 6 за продажба на пакетирани хранителни стоки.

Отварянето на офертите да се извърши в закрито заседание на 16.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала № 71, ет. 7 на районната администрация.

Back To Top