skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на конкурс за отдаване под наем на павилиони на бул. „Черни връх“

Район „Лозенец“ – СО

Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, в кв. 204, м. „Лозенец“, бул. „Черни връх“, за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги, съгласно одобрена схема № 9 от гл. архитект на СО, за 10 (десет) броя павилиони по типов проект с покрита площ от 15 кв.м. Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 20.56 лв./кв. м. без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, Деловодство между 8.30 и 17.00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв.

Краен срок за подаване на документи: 10. 01. 2021 г. (вкл.), 17:00

Конкурсът ще се проведе на 11. 01. 2021 г. от 10.00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

За информация: тел. 02 865 94 36.

Back To Top