skip to Main Content

Приемна във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, район „Лозенец” обявява приемно време за представители на сгради в режим на етажна собственост, които проявяват интерес към Програмата, 

Read More

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (100% финансиране на допустимите сгради)

Уважаеми жители на район „Лозенец”,

Във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (100% финансиране на допустимите сгради), район „Лозенец” започва широка информационна кампания.

Read More

ЕКИП НА „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Изпълнители по договор за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на Район "Лозенец", Столична община: инж. Яна Симеонова инж. Георги Марнов инж. Ивана Найденова инж. Петя Радева инж. Росен Пандев инж. Радка Гичева-Петкова инж. Юлия Благоева Сеид Сайдахмед

Read More

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛ. „БОГАТИЦА”

На 22.12.2014 г. от 18:00 часа в заседателната зала на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, на адрес: София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Траянова врата” 26, ще се проведе представяне на „Проект за ИПР за ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучер”, м. „Лозенец“ – I ч.“ и м. „Лозенец – Жилищна група Южен парк”.

Read More

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

ЗАПОЧВА СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”
Изпълнител на договора е „Геотехинженеринг”ООД, вписано в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002г. на изпълнителния директор на АГКК.

Read More

ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННА ГАРАЖНА КЛЕКТКА НА УЛ. „ПОПОВО“

Район „Лозенец” уведомява, че на 18.12.2014 год. в 9.30 часа ще бъдат предприети действия по принудително премахване на 1 /един/ бр. незаконно поставена „Типова стоманобетонова гаражна клетка”, за който е издадена Заповед № РД-18-224/02.08.2011 год. на Директора на Дирекция „Контрол по строителството”, разположен на тротоара на ул. „Попово” 3-5, в близост до трафопост, район “Лозенец”, върху терен публична общинска собственост, находящ се в УПИ І-за жилищно строителство и трафопост, кв.222а, м. „Лозенец І част” по плана на гр. София.

Read More

ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ ГАРАЖНИ КЛЕКТКИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

На 15.12.2014 г. в 9.30 часа ще бъдат предприети действия по принудително премахване на 10 бр. незаконно поставени гаражни клетки на ул. „Беломорски проход”, находящи се между УПИ ІІ- за училище, УПИ V- за детска градина и УПИ VІ- за жилищно строителство, кв. 267, м. „Лозенец І част” по плана на гр. София.

Read More

Акция за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

Районната администрация съвместно със служители на Общинска полиция и със съдействието на IV РПУ, въз основа на Заповеди на кмета на район „Лозенец”, извършиха принудително репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Всичките автомобили, включени в заповедта, са с изтекъл срок на предписанието за доброволно премахване.

Read More
Back To Top