skip to Main Content

Услуги извършвани от отдел „Контрол по строителството“

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост;
 3. Лична карта на заявителя;
 4. Влязло в сила разрешение за строеж;
 5. Договор за строителен надзор и лиценз
 6. Акт образец 14
 7. Акт образец 2 със заверена кота „Било“

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост на терена
 3. Геодезическо заснемане на растителността
 4.  Експертна оценка за съществуващата в имота растителност изготвена от ландшафтен архитект

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Копие от документ за самоличност

Услуги извършвани от отдел „Инженерни и благоустройствени дейности“

Услуги извършвани от отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
 5. Мотивирано предложение за ПУП
 6. Предварителен договор с нотариално заверени подписи (когато с изменението на плана за регулация се променят границите на УПИ) за прехвърляне на правото на собственост на съответните части на имотите (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ)
 7. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност между кадастралната карта/ кадастрален план и действащ план за регулация (чл. 16, ал. 3 от ЗКИР)
 8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 9. Други
  Забележки: 1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
 5. Предварителен договор с нотариално заверени подписи (когато с изменението на плана за регулация се променят границите на УПИ) за прехвърляне на правото на собственост на съответните части на имотите (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ)
 6. Проект за ПУП – 2 броя на хартия и 1 бр. на магнитен носител
 7. Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП
 8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 9. Други
  Забележки:1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
 5. Мотивирано предложение за издаване на виза (в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ)
 6. Съгласие от (съ)собствениците на имота с нотариално заверени подписи (в случаите, когато заявлението не е подадено от всички (съ)сосбтсвеници)
 7. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност между кадастралната карта/ кадастрален план и действащ план за регулация (чл. 16, ал. 3 от ЗКИР)
 8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 9. Други
  Забележки:1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Актуална скица на имота от плана за регулация с уредени сметки по регулация и осигурен транспортен достъп, комбинирана скица за пълна и/или частична идентичност от СГКК-София
 5. Актуална виза за проектиране (в случаите, в които е задължителна) със зона и параметри по ЗУЗСО
 6. Инвестиционен проект (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, без които строежът не може да функционира, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)
 7. Решения по ОВОС или решения за преценяване необходимостта от ОВОС
 8. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)
 9. Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност (за строежи от първа, втора или трета категория)
 10. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 11. Съгласуван ПБЗ с Пътна полиция и Дирекция „УАТ“-СО с означени временните постройки по чл. 54 от ЗУТ;
 12. Обозначаване на наличните сгради без режим на застрояване и срока за временното им запазване (чл. 148, ал. 9 от ЗУТ)
 13. Нотариално заверени съгласия, решения на общото събрание на етажната собственост, влязло в сила решение на общо събрание на ЖСК по реда на чл. 144, ал. 1, т. 1 от ЗУТ *чл. 38, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ; чл. 39, ал. 2 и чл. 185, ал. 2 от ЗУТ)
 14. Специални разрешителни и влезли в сила административни актове по специалните закони
 15. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 16. Други
  Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Актуална скица на имота от действащите план за регулация, кадастрален план или кадастрална карта
 5. Виза за проектиране
 6. Копие от одобрения инвестиционен проект с нанесени исканите промени в цвят;
 7. Разрешение за строежи и заповеди за допълването му
 8. Проект за изменение на одобрения инвестиционен проект (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, без които строежът не може да функционира, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)
 9. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ
 10. Решения по ОВОС или решения за преценяване необходимостта от ОВОС
 11. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)
 12. Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност (за строежи от първа, втора или трета категория)
 13. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 14. Протокол обр. 2 или 2а за откриване на стр. площадка и опр. на стр. линия и нива на строежа
 15. Акт обр. 3
 16. Акт за приемане на конструкцията обр. 14
 17. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 18.  Други
  Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2.  Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Актуална скица на имота
 5. Удостоверение от съответната общинска (районна) администрация, че в техническия архив, където трябва да се съхраняват инвестиционните проекти за посочения строеж, не е запазен търсеният инвестиционен проект, разрешение за строеж или други строителни книжа за строежа;
 6. Проект-заснемане (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)
 7. Разрешение за строеж/ Акт за узаконяване на строежа
 8. Други строителни книжа
 9. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)
 10. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 11. Други
  Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Копие от разрешението за строеж и заповедите за допълването му
 5. Пълен комплект проекти за действително изпълнение на СМР в три екземпляра
 6. Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с извършени заверки, вкл. и на кота било, актове образци 3, 4, 7, 14, 15
 7. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 8. Други
  Забележки:1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Копие от заявлението, с което инвестиционният проект е внесен за съгласуване и/или одобряване
 3. Документи за собственост (друго вещно право)
 4. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 5. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 6. Други     

Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Разрешение за строеж
 5. Копие от актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
 6. Валидна комбинирана скица (цветно копие) с отразени КК и действащ регулационен план
 7. Копие от заверен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия (в случаите на започнало строителство, съгласно чл. 157, ал. 1 от ЗУТ)
 8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 9.  Други
  Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
 5. Комбинирана скица по чл. 16 от ЗКИР
 6. Мотивирано предложение
 7. Съгласие (договор) от собствениците на имота
 8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 9. Други
  Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документи за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
 5. Схема или скица с указан начин на поставяне
 6. Съгласие (договор) от собствениците на имота
 7. Проект в три екземпляра в обхват и съдържание съгласно НПОРИДМЕРДТСО
 8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 9. Други
  Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие от собствениците
 3. Копие от разрешение за поставяне
 4. Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер-конструктор
 5. Декларация от техническото лице на обекта, за реализацията на обекта съгласно одобрения проект и снимков материал
 6. Договори за присъединяване с експлоатационните дружества
 7. Становища от специализираните контролни органи (ПБЗН и СРЗИ) за готовността на обекта за въвеждане в експлоатация
 8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 9. Други
  Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
  2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 5. Други
  Забележки: 1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  2.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Скица на имота
 5. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 6. Други
  Забележки:
  1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Технически паспорт на строежа (2 броя на хартиен носител и 1 брой на CD диск)
 3. Копие от разрешение за строеж
 4. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 5. Други
  Забележки:
  1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  2.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост (друго вещно право)
 3. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
 4. Други документи
  Забележки:
  1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост (друго вещно право)
 3.  Актуална скица на имота
 4.  Копие от разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
  Забележки:
  1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Необходими документи:

 1. Заявление
 2.  Схема за разполагане на маси за консумация в М 1:500 или М 1:200, изработена върху кадастрална основа и подпечатана от проектант – архитект
 3. Съгласувания на схемата с Дирекция „УАТ“ – СО и отдел „ПП“ при СДВР

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост (друго вещно право)
 3. Актуална скица на имота
 4.  Други
  Забележки:
  1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
  При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта
Back To Top