skip to Main Content

РА-УТ-001: Заявление за даване на съгласие за изработването на проект за ПУП

Необходими документи

1.Заявление по образец
2.Документи за собственост (друго вещно право)
3.Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4.Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5.Мотивирано предложение за ПУП
6.Предварителен договор с нотариално заверени подписи (когато с изменението на плана за регулация се променят границите на УПИ) за прехвърляне на правото на собственост на съответните части на имотите (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ)
7.Комбинирана скица за пълна или частична идентичност между кадастралната карта/ кадастрален план и действащ план за регулация (чл. 16, ал. 3 от ЗКИР)
8.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9.Други
Забележки: 1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

100 лв.

Формуляр

 RA-UT-001
Back To Top