skip to Main Content

Събитие на тема „Европейските ценности и правата на детето”

На 21.02.2018 г. Столична община и район „Лозенец” организираха събитие на тема „Европейските ценности и правата на детето”, което се проведе в Информационният център на Европейския съюз в град София.

Read More

Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения

Във връзка с приключване на учебната 2016-2017г. екипът на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) предстои да проведе нов вид превантивна програма, т.н „Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения” .
Целта на Академията е обучение на ученици от 5 – ти клас с изявени лидерски качества.

Read More

Нови дати за посещения на психолози от МКБППМН – „Лозенец”

21 СОУ – 24.04.2017г. от 13.40 ч. – 6 –ти клас – Евгения Цветкова – психолог

35 СОУ – 1 в – 28.03.2017 г. – психолози: Инна Маноилова, Камелия Тодорова

35 СОУ – 04.04.2017 г. от 18.00 ч. родители 1 – ви клас – психолози: Александрина Йолова, Камелия Тодорова

Read More

ДИРЕКТНА ПРЕВЕНЦИЯ – Тема: “ Моите права, задължения и отговорности „ – 6 клас

От месец март 2017 година започва втора инициатива на МКБППМН. Тя е насочена към ученици от шести клас. Това е първата по рода си директна превенция, с практическа насоченост по посока: спазване и зачитане на училищни правила, както и на някои от основните задължения на учениците по отношение на етика и толерантност, в училище и извън него. Психолози от МКБППМН ще работят групово с ученици от 6 клас. Формулировката на темата е: „ Моите права, задължения и отговорности „.

Read More

Кратко представяне на основната тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

1.Теоретична част:

В България съществува закон за деца и ученици до 18 години, т.н ЗБППМН. М – означава дете до 14 години, Н – означава дете до 18 години. Според този закон учениците до 18 годишна възраст, също като пълнолетните, имат задължения. Основните им задължения са свързани с основни принципи и норми, които са общи за всички хора в световен план. Такива са например, следните правила: не наранявай физически или психически друг човек или дете; не кради; не чупи / в класната стая, навън на улицата и т.н / ; не драскай с графити жилищни сгради, метрото, ансансьорът; не пуши, не пий алкохол, не употребявай наркотици.

Read More

Възпитателни мерки чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН, като пример , вид и особеност

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:

Read More

График за посещения на психолозите на МКБППМН при район „ Лозенец „

СГСАГ – 28.03.2017г. 18.30 ч. – Среща с родители по тема: „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

НПМГ – 28.03.2017г. 18.30 ч.- Среща с родители по тема: „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

Read More

Съвети към родителите за основни фактори на подкрепа, които биха помогнали на детето по- лесно и успешно да се адаптира към училищната среда

1. Добрата самооценка . Основни правила за нейното изграждане:
• Поставяйте граници и правила, така детето се чувства сигурно и защитено. Не му обещавайте награди, ако то е добро и се държи прилично. Така винаги ще очаква награда.
• Забелязвайте успехите на детето си, поощрявайте го;
• Вярвайте в него и в неговите способности;

Read More

Инициативи на Месната комисия 2016-2017 г.

През Новата учебна 2016 – 2017 година стартират нови инициативи на консултативния кабинет към район „Лозенец”, помощен орган на МКБППМН. Въз основа на направените проучвания на ниво емоционални, когнитивни и поведенчески потребности, екипът от психолози към МКБППМН „ Лозенец „, стигнаха до извод за необходимостта от т.н първична превенция. В годишния план са включени основни целеви групи ученици от първи и от осми клас, както и техните родители, като основни партньори. Подборът на възрастовите групи не е случаен. Психолозите от екипът, считат, че това са едни от значимите периоди на преход на адаптация от една социална среда, училищна среда към друга. Този преход изисква адаптация към нови изисквания в рамкита на училищната общност за учениците от първи клас. Период на преход от предучилищна група към училищна. Въвеждане и адаптация на ученици, преминали изпити след седми клас към новите изисквания на училища с по – тясна специализация и професионално профилиране.

Read More
Back To Top