skip to Main Content

Етажната собственост представлява режим на съвместно управление на общите части в сградите. За да възникне тя, в сградата трябва да съществуват поне два самостоятелни обекта с различни собственици.

Чл. 46б. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 26 от 2016 г.) Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията към него.
Back To Top