skip to Main Content

Район „Лозенец“ обявява Публична покана с предмет

Проектиране и възстановяване на временен път по ул. Ради Радев” – нереализирана /от о.т. 140 до о.т. 34/ с площ приблизително 385 кв.м. като транспортна връзка между ул. „Тодор Чипев” и ул. „Могилата” на територията на район „Лозенец”. <<<ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА…

Read More

Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на „Инвестиционни проекти за конструктивно укрепване на сгради”: 1. 35 СОУ „Добри Войников”, находящо се в УПИ III-за училище, кв.115, м. „Лозенец III част” по плана на гр. София, район „Лозенец”, с административен адрес: ул.”Добри Войников” № 16. 2.…

Read More

Публична покана

Район „Лозенец” обявява публична покана с предмет: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ” Процедурата се осъществява в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013 г. по проект „Повишаване на професионалната…

Read More
Back To Top