skip to Main Content

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповеди № РД-09-166/07.05.2015 г. на Кмета на район „Лозенец” се удължава срока за подаване на оферти за конкурсите, както следва:

Read More

Район „Лозенец“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли на територията на район „Лозенец” СО
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/04/2015 17:00

Read More

Район „Лозенец „ обявява публична покана с предмет:

„Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО <<<<ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТУК>>> <<<<ВИЖ ПОВЕЧЕ ОТ САЙТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ>>>> <<<ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КЛАСИРАНЕ НА…

Read More
Back To Top