skip to Main Content

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 26 ОТ ЗОП

Обновено на 31.01.2018

<<<Договор с избрания изпълнител>>>

 

Обновено на 16.01.2018

<<<Протокол от работата на комисията>>>

 

ПРЕДМЕТ: ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ В РЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПИ 893, КВ. 73, М. „ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО“ , УЛ. „ДИОНИСИЙ ДИОНИСИЕВ“, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Read More

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Обновено на 06.03.2018
<<<Договор за възлагане>>>

Обновено на 01.02.2018
<<<ПРОТОКОЛ 2>>>
<<<ДОКЛАД>>>
<<<РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ>>>

Обновено на 19.01.2018
<<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Read More

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА С РЕШЕНИЕ ПО-04/04.09.2017 Г.

ПРЕДМЕТ:  „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток  с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обект – административна сграда на район „Лозенец”, с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 2 и други обекти общинска собственост.

Обновено на 30.10.2017

Read More

СО Район „Лозенец“ процедура за възлагане на обществена поръчка – обновено

Предмет на поръчката: Корекция на река Драгалевска в участъка от О.Т.121-О.Т.122 до ул.”Сребърна”, м. НПЗ „Хладилника Витоша” част юг район „Лозенец” от Км 0+240 до Км 0+060”

Обновено на 26.06.2017

Read More

СО Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновена на 14.10.2016

<<<Заповед на кмета на район „Лозенец“ и протокол от работата на комисията относно класирането>>

 

Обновена на 10.10.2016
<<<Писмо до участниците и протокол от работата на комисията>>

Read More

СО- Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 14.07.2016 <<<Договор>>>   Обновено на 12.07.2016 <<<Протокол от работата на комисията>>>   Обновено на 04.07.2016 <<<Разяснение по чл. 33, ал.1 ЗОП>>>   24.06.2016 СО- Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване двора на…

Read More

СО- Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 11.07.2016 г. <<<<Договор>>> Обновено на 07.07.2016 г. <<<Протокол от работата на комисията>>> Обновено на 28.06.2016 г. <<<Информация за удължаване на срока за получаване на оферти>>> Обновено на 22.06.2016 г. <<<Разяснение по чл.189 ЗОП>>> 16.06.2016 г. СО- Район „Лозенец“…

Read More

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община

Обновено на 07.06.2016
Актуализирано на 30.05.2016 г.
Публикувано на 16.05.2016 г.
Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец“ СО и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обект административна сграда на район „Лозенец“ и други обекти общинска собственост.“
Read More
Back To Top