skip to Main Content

Правно обслужване и общинска собственост

Това е отделът, който осъществява нормативното осигуряване, представителство пред съдебните власти, подготовката и съгласуването за законосъобразност на всички административни актове на Район "Лозенец". А също така: дейностите по управление и стопанисване на общинската собственост на територията на района и решаването…

Read More

Контрол по строителството, търговия и екология

Това е отделът, който контролира извършването на строителство в района, както и спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията; дава предписания на гражданите за необходимите строителни книжа за извършващото се строителство; извършва огледи и проверки по молби и…

Read More

Инженерни и благоустройствени дейности

Това е отделът, който обработва и одобрява инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура; отговаря на сигнали, свързани с поддържането и възстановяването на асфалтови и тротоарни настилки; отговаря за ремонтната дейност по училища, детски градини и ясли при аварийни, текущи и основни…

Read More

Архитектурни и градоустройствени дейности

Осъществява своите функции в областта на строителството, експлоатацията и контрола, поддръжката на сградния общински фонд и инженерните системи в района. Изготвя мотивирани предписания за изработване или откази за изменение на подробни устройствени планове, одобрявани от главния архитект на района, съобразно…

Read More

Финансово-стопански дейности

Това е отделът, който осъществява дейностите в сферата на цялостното финансово-счетоводно осигуряване и бюджета в частта му за район „Лозенец“, в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове. При изпълнение на своите функции, отделът взаимодейства с всички отдели…

Read More

Образование, култура, социални, спортни дейности и МКБППМН

Това е отделът, който осъществява дейности по координация в сферата на образованието, културата и спорта на територията на района. Отговаря за координацията с  училищата и детските градини на територията на района. Приемно време: четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Read More

Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси

Това е отделът, който извършва услугите по Гражданско състояние и ЕСГРАОН и е основен посредник между гражданите и специализираната администрация. Обособеният център за административно и информационно обслужване, който се намира на 2 ет., разчита главно на ресурса от експрерти в…

Read More

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа. Осъществява дейностите в сферата на цялостното финансово- счетоводно осигуряване и бюджета в частта му за район "Лозенец", в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.…

Read More

ОТДЕЛ „ИНЖ. ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък  от 10:00 до 12:00 часа.
Обработва и отговаря на заявления и сигнали, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатацията на инфраструктурните мрежи в района, следи и се грижи за поддръжката на зелените площи в училищата и детските градини на територията на района. 

Read More
Back To Top